Basa Rinengga Yaiku

Basa Rinengga Yaiku. Basa rinengga yaiku basa sing dirangkai kanthi cara tembunge digabung karo tembung liyane, banjur dadi basa sing endah lan nresepake ing ati. Basa rinengga yaiku basa kang dipaes direngga utawa didandani ben dadi basa sing endah lan nresepake ati.

Jinisjinise Basa Rinengga Yaiku Latihan Online
Jinisjinise Basa Rinengga Yaiku Latihan Online from latihan-online.com

Ing kalodhangan iki mligi ngenani tembung lan ukara sing dadi cirine wacan. Kang dadi ancas (tujuan) digunakake basa rinengga yaiku kanggo nambahi kaendahaning ukara (pepaes). Tembung saroja tembung entar wangsalan paribasan bebasan saloka purwakanthi parikan pepindhan.

Dilansir Dari Ensiklopedia, Basa Rinengga Yaiku Basa Sing Dipaesi Utawa Basa Kang Endah.

Setelah mengetahui pengertian basa rinengga yaiku, selanjutnya anda juga perlu mengetahui fungsi basa rinengga yang dikutip dari buku baboning pepak basa jaw a karya. Ing kalodhangan iki mligi ngenani tembung lan ukara sing dadi cirine wacan. Mulane basa rinengga uga diarani basa paesan, basa pacakan.

Utawa, Basa Rinengga Yaiku Karangan Kang.

Kang dadi ancas (tujuan) digunakake basa rinengga yaiku kanggo nambahi kaendahaning ukara (pepaes). Basa rinenga yaiku basa sing dirangkai kanthi cara tembunge digabungkaro tembung liya saenga dadi basa sing endah lan nresepake ati.basa. Basa mempunyai arti bahasa, sedangkan rinengga mempunyai arti dihias.

Tipe Basa Rinengga Ada 9 Yakni:

Basa rinengga yaiku basa kang rinakit kanthi cara nggabungake tembung karo tembung liyane saengga dadi basa kang endah lan ngresepake. Paribasan sing trep kanggo pranyatan kasebut yaiku. Tembung saroja tembung entar wangsalan paribasan bebasan saloka purwakanthi parikan pepindhan.

Ini Disebut Pula Dengan Bahasa Berhias.

Basa rinengga yaiku basa kang rinakit kanthi cara nggabungake tembung karo tembung liyane saengga dadi basa kang endah lan ngresepake. Unsur basa, utawa wujud basane wacan narasi arupa tembunge, ukarane, lan wangune paragraf. Basa rinega biasane digawe ana ing acara pedhalangan pranata cara.

Sehingga Arti Kata Rinengga Adalah Bahasa Yang Dihias Supaya Menjadi Indah.

Preview this quiz on quizizz. Berdasarkan informasi dari buku pelba 17. 12 basa rinengga dan contohnya terbaru 2022.